Zápis 2020/2021

Kritéria a informace o přijetí či nepřijetí do MŠ Místecká na školní rok 2020/2021

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí

do Mateřské školy Příborská, Příborská 514, Praha 9 – Letňany

a odloučeného pracoviště MŠ Havířovská 478 a MŠ Místecká 454, Praha 9 – Letňany

pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Příborská, Příborská 514, Praha 9 – Letňany s odloučeným pracovištěm Havířovská 476 a Místecká 454, Praha 9 – Letňany, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon, v platném znění) stanovila následující podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Hlavní kritéria pro přijetí: 

 1. Kritérium místa trvalého pobytu

– místo trvalého bydliště dítěte, v případě cizinců místo pobytu v době podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Praze 18 – Letňany  10 b.

 1. Kritérium věk dítěte

– dovršení 5 let k 31.8.2020 (a děti s OŠD)                                                                                         10 b.

– dovršení 4 let k 31.8.2020                                                                                                                    8 b.

– dovršení 3 let k 31.8.2020                                                                                                                    6 b.

– dovršení 3 let v 9. – 12 měsíci 2020 (do 31.12.2020)                                                                       4 b.

– dovršení 3 let v 1. – 8. měsíci 2021                                                                                                     2 b.

Děti budou přijímány podle těchto kritérií a příslušných bodů. Body se sčítají. V případě shodného počtu bodů má přednost dítě narozené dříve, tedy dítě starší.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 3. poštou
 4. osobní podání

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Bude-li mít ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte),     nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

Seznam přijatých na školní rok 2020/2021 podle registračních čísel:

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se vyzvedává na MŠ Příborská

28.5.2020 od 9:00 – 17:00

 9, 14, 18, 28, 35, 40, 41, 43, 44, 45, 55, 56, 58, 62, 66, 71, 75, 76,  89, 101, 107,  118, 120, 122, 124, 126, 129, 140, 142, 147, 151, 153, 155, 157, 162, 164, 168, 202, 206, 208, 215, 216, 217, 222, 225, 235, 240, 242, 247, 248, 252, 255, 257, 265, 267.

Doplnění přijetí:

17, 24, 27, 31, 32, 46, 54, 57, 63, 65, 79, 80, 95, 96, 98, 102, 108, 141, 144, 145, 152, 156, 163, 170, 171, 186, 189, 203, 205, 209,224, 229, 230, 233, 243, 262, 266.